Фінзвітність малого підприємства: заповнюємо без помилок

20.01.2020, 05:44

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Малі підприємства для подання фінзвітності можуть використовувати форми з П(С)БО 25. У 2019 році були внесені зміни, які зачепили «малюків», та їх, безумовно, треба взяти до уваги під час складання звітності за 2019 рік.
Сьогодні ми детально розповімо про порядок заповнення Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) для малих підприємств.

Форми фінзвітності

Нагадаємо, що влітку 2019 року були внесені зміни до П(С)БО 25, який змінив свою назву з «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» на «Спрощена фінансова звітність» (завдяки наказу Мінфіну від 31.05.2019 р. № 226).

Детально про всі зміни, які зачепили «малюків», ми розповідали в публікації «Зміни до П(С)БО 25: знайомимося з наслідками».

В оновленому НП(С)БО 25 прописано такі форми фінзвітності та їх користувачів — див. таблицю 1:

Таблиця 1

Форми фінзвітності за НП(С)БО 25

Фінансова звітність малого підприємства

Баланс форма № 1-м

Звіт про фінансова результати форма № 2-м

Фінансова звітність мікропідприємства

Баланс форма № 1-мс

Звіт про фінансова результати форма № 2-мс

Використовують:

— малі підприємства* (крім платників єдиного податку 3 групи);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Використовують

— мікропідприємства;

— підприємства — платники єдиного податку 3 групи;

— непідприємницькі товариства (тобто неприбуткові організації)

* Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік):

  • балансова вартість активів — до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників — до 50 осіб.

Довідково: детально про класифікацію підприємств ми розповідали в публікації «Групи підприємств за розмірами: практичні питання класифікації та перекласифікації».

У разі якщо за показниками 2017 року (тобто за фінзвітністю станом на 31.12.2017) ваше підприємство було малим для цілей 2018 року, то, звітуючи за 2019 рік, воно також вважається ще малим, навіть якщо показники вже змінилися. Адже для перекласифікації воно змінить групу, якщо два роки поспіль не відповідає критеріям, за якими ідентифікувало себе в певній групі. Тобто, навіть якщо за фінзвітністю 2018 та 2019 рр. підприємство не відповідає вже малому, то змінить групу аж із 2020 року. А для цілей складання фінзвітності за 2019 рік буде ще тим, до якого належало у 2018 році (за показниками фінзвітності 2017 року). Тож, і відповідні форми застосовуватиме.

Завважимо

Завдяки змінам у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 25«малюки», які працюють за НП(С)БО 25, мають право обирати, які форми вони воліють використовувати: ті, що прописані у НП(С)БО 25 (тобто скорочені) чи загальні з НП(С)БО 1.

Певна річ, своє рішення доцільно закріпити в Наказі про облікову політику. Своєю чергою, обирати між формами № 1-м, № 2-м чи № 1-мс та № 2-мс не можна. Для малих підприємств є вибір, використовувати № 1-м, № 2-м або ж увесь комплект річної звітності за загальними формами з НП(С)БО 1.

Норми НП(С)БО 25 та відповідну спрощену фінзвітність не можуть застосовувати підприємства, які згідно із законодавством складають фінзвітність за МСФЗ. Вони використовують повноформатну фінзвітність, передбачену НП(С)БО 1.

Резюмуємо: малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарювання можуть використовувати форми № 1-м та № 2-м. Або ж, якщо вважають за доцільне, заповнювати загальні форми з НП(С)БО 1 (примітки до фінзвітності ф. № 5 можуть не складати). Тим часом МСФЗшники зобов’язані користуватися загальними формами з НП(С)БО 1.

Додамо: малі підприємства не зобов’язані подавати звіт про управління (п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419)).Одиниця виміру

У Балансі ф. № 1-м та Звіті про фінрезультат ф. № 2-м малі підприємства наводять показники в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми (зазначено у шапці форми Фінансової звітності малого підприємства).

Періодичність складання та гранична дата подання фінзвітності

Нині для малих підприємств не передбачено спецстроків подання фінзвітності, тому слід керуватися загальними правилами Закону про бухоблік та Порядку № 419. Зокрема, звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік.

Але малі підприємства до статистики мають подавати й проміжну фінансову звітність, яка складається за результатами I кварталу, 1 півріччя, 9 місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансову звітність можна складати за інші періоди (ст. 13 Закону про бухоблік).

Про зміни в порядку подання фінзвітності для малих підприємств ми розповідали в публікації «Зміни до порядку подання фінзвітності: новації для малих підприємств і не лише».

Проміжну фінзвітність (I квартал, 1 півріччя, 9 місяців), крім консолідованої, подають підприємства в органи, зазначені в п. 2 Порядку № 419 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року (п. 5 Порядку № 419).

Згідно з п. 10 Порядку № 419, якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання переносять на перший робочий день після вихідного.

Платники податку на прибуток разом із відповідною податковою декларацією подають фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ПКУ). Така фінзвітність є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. А це означає, що за відсутності фінансової звітності податкова декларація може бути не прийнята.

До речі, з 2019 року фінансові установи, що належать до мікро- і малих підприємств, повинні оприлюднити фінзвітність разом з аудиторським висновком (див. «Оприлюднення фінзвітності з аудиторським висновком: роз’яснення Мінфіну»). Малі та мікропідприємства, які не є фінустановами, та не є підприємствами, що складають суспільний інтерес, не зобов’язані оприлюднювати свою фінзвітність з аудиторським висновком.

Коли підприємство розпочинає звітувати за формами, передбаченими НП(С)БО 25, а коли закінчує?

За формами № 1-м і № 2-м можуть звітувати лише малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Важливо: оскільки посеред року підприємство не може змінити свій статус за розміром, то, відповідно, і форми фінзвітності посеред року не змінюються. Як ми зазначали вище, перекласифікація (зміна групи підприємства за розміром) можлива, якщо два роки поспіль не виконуються критерії.

Тож, якщо ваше підприємство було малим у 2018 році (за показниками фінзвітності 2017 року), то як мале воно звітує й за 2019 рік (див. «Групи підприємств за розмірами: практичні питання класифікації та пере класифікації»).

Якщо ваше підприємство новостворене (зареєстроване у 2019 році), тоді треба дивитися на показники фінзвітності за діяльністю у 2019 році й визначати свою групу. Відповідно, якщо за показниками такої першої фінзвітності воно потрапляє до категорії малих — звітує за формами № 1-м, № 2-м, якщо до мікропідприємств — № 1-мс та № 2-мс. Або ж приймає рішення та звітує за загальними формами з НП(С)БО 1 (адже для малих і мікропідприємств є змога вибирати, використовувати форми з НП(С)БО 25 чи загальні з НП(С)БО 1). Тим часом якщо вже за першим роком роботи ваше підприємство середнє чи велике, то вибору немає — діють загальні форми з НП(С)БО 1.

Тепер перейдімо безпосередньо до форм звітності.

Баланс (форма № 1-м)

У Балансі відображають активи, зобов’язання та власний капітал. І головне правило Балансу: підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу.

Баланс стандартно складається з 2 частин: активу та пасиву. У графі 1 визначено найменування статей, у графі 2 — їх код, у графі 3 відображають показники відповідної статті на початок звітного року. Наголошуємо — не періоду, а саме року! Їх беруть із річного минулорічного балансу. Тож, під час складання проміжного квартального балансу показники цього рядка протягом року не змінюються. До графи 4 записують дані станом на кінець звітного періоду (залежно від періоду складання). У разі складання квартальної звітності показники наводять наростаючим підсумком із початку звітного року.

До вашої уваги — кожна стаття окремо у вигляді таблиці-шпаргалки (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Заповнення Балансу малого підприємства (ф. № 1-м)

Назва статті

Код рядка

До складу суми відповідної статті потрапляє:

Сальдо відповідного рахунка (субрахунку)

За загальним планом рахунків

За спрощеним планом рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Відображають вартість об’єктів, віднесених до складу нематеріальних активів.

До підсумку балансу включають залишкову вартість, яку визначають як різницю між первісною вартістю та сумою накопиченої амортизації, що наводять у дужках.

Тобто відображають різницю рядків 1001 та 1002

Первісна вартість

1001

первісна (переоцінена) вартість об’єктів нематеріальних активів, які такими є за П(С)БО 8 Дт субрахунків рахунка:

12 «Нематеріальні активи»

Дт рахунка:

10 «Основні засоби» (вибірка по нематеріальних активах)

Накопичена амортизація

1002

сума накопиченої амортизації нематеріальних активів (її наводять у дужках) Кт субрахунку:

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Кт рахунка:

13 «Знос необоротних активів» (вибірка за нематеріальними активами)

Примітка 1. Рядки 1000, 1001, 1002 є «новими», їх додали до ф. № 1-м завдяки наказу Мінфіну від 31.05.2019 р. № 226, який уніс зміни до НП(С)БО 25.

Нагадаємо: раніше вартість нематактивів наводили за статтею «Основні засоби». Зараз же інформацію за ними виокремили в окремі рядки, і вже у статті «Основні засоби» вона не фігурує.

Резонне запитання: а як бути з порівняльною інформацією на початок року, адже цих статей ще не було?

Найкраще вибрати інформацію про нематактиви на початок року та навести її у відповідних нових рядках, а дані в рядках щодо основних засобів на початок року, відповідно, уже підкоригувати (тобто прибрати в них суми за нематактивами). Та якщо цього не зробити — фінзвітність все одно буде чинною (тобто її прийняття не відхилять)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у т.ч. необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, й устаткування для монтажу) (див. примітку 2) Дт субрахунку:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»

Дт рахунка:

15 «Капітальні інвестиції»

Примітка 2. У складі рядка 1005, окрім незавершених капінвестицій у необоротні матактиви, потрапляють у т.ч. незавершені капінвестиції в необоротні нематактиви. Адже, незважаючи на те що про них не йдеться в п. 2.2 НП(С)БО 25, рядок 1005 найкраще підходить для таких незавершених капінвестицій. Це випливає як із п. 1 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», так і з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (далі — Інструкція № 291), згідно з якою на субрахунку 154 обліковують витрати підприємства на придбання (створення) нематеріальних активів. До речі, витрати на придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів також необхідно показувати у цьому рядку
Основні засоби: 1010 Відображають різницю рядків 1011 та 1012, плюс сума вартості інвестиційної нерухомості, яку обліковують за справедливою вартістю (див. примітки 3 та 4)
первісна вартість

1011

первісна (переоцінена) вартість об’єктів основних засобів, інших необоротних матактивів, а також вартість інвестнерухомості, якщо її справедливу вартість не можна достовірно визначити (п. 16 П(С)БО 32«Інвестиційна нерухомість»)

(див. примітку 3)

Дт субрахунків рахунка:

10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

Дт рахунка:

10 «Основні засоби» (крім нематеріальних активів)

Примітка 3. У рядку 1011 не зазначають первісну вартість інвестиційної нерухомості (субрахунок 100), яку обліковують за справедливою вартістю. У такому випадку справедлива вартість потрапляє відразу до рядка 1010 (п. 16 П(С)БО 32)
знос

1012

сума зносу (її наводять у дужках) Кт субрахунку:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

135 «Знос інвестиційної нерухомості» (якщо її обліковують за первісною, а не справедливою вартістю)

Кт рахунка:

13 «Знос необоротних активів» (окрім зносу довгострокових біологічних активів, нематеріальних активів)

Примітка 4. Наводять вартість власних й отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об’єктів й орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

Державні (казенні) та комунальні підприємства у статті «Основні засоби» відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління (п. 2.3 НП(С)БО 25)

Довгострокові біологічні активи

1020

вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть згідно з П(С)БО 30.

У цій статті наводять справедливу вартість довгострокових біологічних активів. Якщо відповідно до П(С)БО 30довгострокові біологічні активи обліковують за первісною вартістю, у цій статті наводять їх залишкову вартість, яка входить до підсумку балансу

Дт субрахунку:

161, 163, 165 — для біоактивів, які обліковують за справедливою вартістю;

162, 164, 166 — для біоактивів, які обліковують за первісною вартістю, мінус Кт субрахунку:

134 (для біоактивів, які обліковують за первісною вартістю)

Дт рахунка:

16 «Довгострокові біологічні активи» — у розрізі субрахунків для обліку біологічних активів за справедливою та первісною вартістю мінус Кт рахунка:

13 (для біоактивів, які обліковують за первісною вартістю)

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

вартість фінінвестицій на період понад рік, а також решти фінінвестицій, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час Дт субрахунку:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

Дт рахунка:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Інші необоротні активи

1090

вартість інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу «Необоротні активи»

(див. примітку 5)

Дт субрахунку:

181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

182 «Довгострокові векселі одержані»;

183 «Інша дебіторська заборгованість»;

184 «Інші необоротні активи»;

191 «Гудвіл при придбанні»;

193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)»

Дт рахунка:

18 «Інші необоротні активи»

Примітка 5. Під час переходу підприємств на застосування НП(С)БО 25 до такої статті на початок звітного року також включають дані, наведені у статті «Відстрочені податкові активи» (рядок 1045) Балансу (звіту про фінансовий стан) (форма № 1) на кінець попереднього року
Усього

за розділом I

1095

Сума рядків 1005, 1010, 1020, 1030, 1090

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів й інших матеріалів, призначених для використання під час нормального операційного циклу.

У цій статті також наводять витрати на незавершене виробництво й незавершені роботи (послуги), валову заборгованість замовників за будівельними контрактами

Дт субрахунків рахунка:

20 «Виробничі запаси»;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

23 «Виробництво»;

25 «Напівфабрикати»

Дт рахунка:

20 «Виробничі запаси»;

23 «Виробництво» (крім субрахунку, призначеного для відображення необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)

у тому числі готова продукція

1103

готова продукція, у якій наводять собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до П(С)БО 30, а також наводять купівельну вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу Дт субрахунків рахунка:

26 «Готова продукція»;

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»;

28 «Товари»

Дт рахунка:

26 «Готова продукція» (крім субрахунку, призначеного для відображення необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу)

Поточні біологічні активи

1110

вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві й інші культури), облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30 Дт субрахунку:

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»

Дт рахунка:

21 «Поточні біологічні активи»

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію, товари, роботи чи послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість, скориговану на резерв сумнівних боргів (див. примітки 6 та 7) Дт субрахунків рахунка:

34 «Короткострокові векселі одержані»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами» мінус Кт 38 «Резерв сумнівних боргів»

Дт рахунка:

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунку резерву сумнівних боргів) мінус Кт 37 (на якому обліковують резерв сумнівних боргів)

Примітка 6. Величину резерву сумнівних боргів визначають за одним із методів:

1) застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

2) застосування коефіцієнта сумнівності (п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Примітка 7. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюють з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість списують з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості входить до складу інших операційних доходів (п. 11 П(С)БО 10)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності Дт субрахунку:

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»;

641 «Розрахунки за податками»;

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;

651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

652 «За соціальним страхуванням»

Дт рахунка:

64 «Розрахунки за податками й платежами»

у тому числі з податку на прибуток

1136

Дебіторську заборгованість із податку на прибуток у звіті наводять окремо Дт субрахунку:

641 (відповідний субрахунок)

Дт рахунка:

64 (відповідний субрахунок)

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто), і яку відображають у складі оборотних активів Дт субрахунків рахунка:

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунку 378);

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»;

654 «За індивідуальним страхуванням»;

655 «За страхуванням майна»

Дт рахунка:

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (окрім короткострокових векселів і резерву сумнівних боргів);

64 «Розрахунки за податками й платежами»;

66 «Розрахунки з оплати праці»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»

Поточні фінансові інвестиції

1160

фінансові інвестиції на строк, що не перевищує року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів) Дт субрахунку:

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

Дт рахунка:

35 «Поточні фінансові інвестиції»

Гроші та їх еквіваленти: 1165 готівка в касі підприємства, гроші на поточних й інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші (див. примітку 8), еквіваленти грошей.

У цій статті наводять кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключають зі складу оборотних активів і відображають як необоротні активи

Дт рахунків:

30 «Готівка»;

31 «Рахунки в банках»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»;

335«Електронні гроші, номіновані в національній валюті»;

351«Еквіваленти грошових коштів» (у нацвалюті та іноземній валюті)

Дт рахунка:

30 «Готівка»;

31 «Рахунки в банках»

Примітка 8. Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігають на електронному пристрої, приймають як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням такої особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Водночас із метою бухгалтерського обліку не визнають електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймають як засіб платежу лише їх емітентами
Витрати майбутніх періодів 1170 витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів Дт 39 «Витрати майбутніх періодів»
Інші оборотні активи 1190 суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи».

У цій статті наводять, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643 «Податкові зобов’язання»

Дт субрахунку:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

643 «Податкові зобов’язання»

Дт рахунка:

30 «Каса» (у частині субрахунку, на якому ведуть облік грошових документів);

64 «Розрахунки за податками й платежами» (у частині субрахунку, на якому ведуть облік податкових зобов’язань)

Усього за розділом ІІ 1195 Сума рядків 1100, 1110, 1125, 1135, 1160, 1165, 1170, 1190

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 вартість необоротних активів і груп вибуття, які утримують для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» Дт рахунка:

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

Дт рахунка:

26 «Готова продукція» (у частині субрахунку, на якому ведуть облік необоротних активів і груп вибуття)

Баланс 1300 Сума рядків 1095, 1195, 1200

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу (див. примітку 9) Кт рахунка:

40 «Зареєстрований пайовий капітал»

Кт рахунка:

40 «Власний капітал» (у частині відповідного субрахунку)

Примітка 9. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. У цій статті також наводять суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок й інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал
Додатковий капітал 1410 1) сума дооцінки необоротних активів;

2) вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юр- або фізосіб необоротних активів;

3) інші види додаткового капіталу;

4) сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок й інших організацій;

5) внески засновників підприємства понад статутний капітал

Кт рахунка:

41 «Капітал в дооцінках»;

42 «Додатковий капітал»

Кт рахунка:

40 «Власний капітал» (у частині субрахунку, на якому обліковують додатковий капітал)

Резервний капітал

1415

сума резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства Кт рахунка:

43 «Резервний капітал»

Кт рахунка:

40 «Власний капітал» (у частині субрахунку, на якому обліковують резервний капітал)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

сума нерозподіленого прибутку чи непокритого збитку.

Суму непокритого збитку наводять у дужках і вираховують під час визначення підсумку власного капіталу

Кт субрахунку:

441 «Прибуток нерозподілений»

або

Дт субрахунку:

442 «Непокриті збитки»

Кт або Дт рахунка:

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Примітка 10. У першому місяці року переходу на застосування НП(С)БО 25 сальдо рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» і 54«Відстрочені податкові зобов’язання» підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
Неоплачений капітал

1425

сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

Суми за цією статтею вираховують під час визначення підсумку власного капіталу (наводять у дужках) (див. примітку 11)

Кт рахунка:

46 «Неоплачений капітал»

Кт субрахунку:

451 «Вилучені акції»;

452 «Вилучені вклади й паї»;

453 «Інший вилучений капітал»

Кт рахунка:

40 «Власний капітал» (у частині субрахунку, на якому обліковують неоплачений та вилучений капітал)

Примітка 11. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Державні (казенні) та комунальні підприємства — передання майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.12.2006 р. № 1213
Усього

за розділом I

1495

Сума рядків 1400, 1410, 1415 (+/-) 1420 (-) 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

1) сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов’язанням;

2) сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (окрім кредитів банків), на які нараховують відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями (див. примітку 12)

Кт субрахунків рахунка:

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

50 «Довгострокові позики»;

51 «Довгострокові векселі видані»;

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»;

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Кт рахунка:

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Примітка 12. У цьому розділі відображають суму залишку коштів цільового фінансування та цільових надходжень, які отримані з бюджету й інших джерел, у т.ч. коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг із податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо)

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик.

Зобов’язання за кредитами банків наводять у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування

Кт субрахунків рахунка:

60 «Короткострокові позики»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» (у частині нарахованих банківських відсотків)

Кт рахунка:

68 «Розрахунки за іншими операціями» (у частині субрахунку, на якому обліковують короткострокові кредити (позики) і відсотки за ними)

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

суми зобов’язань, що утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом 12 місяців Кт субрахунку:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті»

Кт рахунка:

68 «Розрахунки за іншими операціями» (у частині субрахунку, на якому обліковують поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями)

товари, роботи, послуги

1615

1) сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями,

2) сума заборгованості постачальникам за невідфактуровані постачання й розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який установлено під час їх приймання

Кт субрахунку:

621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті»;

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;

633 «Розрахунки з учасниками ПФГ»

Кт рахунка:

68 «Розрахунки за іншими операціями» (у частині субрахунку, на якому обліковують кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги)

розрахунками з бюджетом

1620

заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства Кт субрахунку:

641 «Розрахунки за податками»;

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»

Кт рахунка:

64 «Розрахунки за податками й платежами» (у частині субрахунку, на якому обліковують кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом)

у тому числі з податку на прибуток

1621

У цій статті окремо наводять поточну кредиторська заборгованість із податку на прибуток Кт субрахунку:

641 «Розрахунки за податками» (у частині податку на прибуток)

Кт рахунка:

64 «Розрахунки за податками й платежами» (у частині податку на прибуток)

Примітка 13. Рядок 1621 не бере участі в розрахунку підсумкової суми по р. ІІІ
розрахунками зі страхування

1625

заборгованість перед фондами загальнообов’язкового державного соціального, індивідуального страхування та страхування майна Кт субрахунків рахунка:

65 «Розрахунки за страхуванням»

Кт рахунка:

64 «Розрахунки за податками й платежами» (у частині субрахунків, на яких обліковують кредиторську заборгованість із соціального страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуального страхування та страхування майна)

розрахунками з оплати праці

1630

заборгованість за нарахованою, але не виплаченою, а також депонованою зарплатою Кт субрахунків рахунка:

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Кт рахунка:

66 «Розрахунки з оплати праці»

Примітка 14. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводять у статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 1155)
Доходи майбутніх періодів

1665

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримують для продажу, що визначають відповідно до НП(С)БО 27 Кт рахунка:

69 «Доходи майбутніх періодів»

Кт рахунка:

69 «Доходи майбутніх періодів»

Інші поточні зобов’язання

1690

суми зобов’язань, які не входять до інших статей, наведених у розділі «Поточна кредиторська заборгованість», зокрема: заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит», сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами Кт субрахунку:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

672 «Розрахунки за іншими виплатами»;

372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

682 «Внутрішні розрахунки»;

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

644 «Податковий кредит»

Кт рахунків:

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (у частині розрахунків із підзвітними особами);

64 «Розрахунки за податками й платежами» (у частині податкового кредиту);

68 «Розрахунки за іншими операціями» (у частині відповідних субрахунків)

Усього

за розділом IІІ

1695

Сума рядків 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1665, 1690

Розділ IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримують для продажу, що визначають відповідно до П(С)БО 27 Кт субрахунку:

680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»

Кт рахунків:

68 «Розрахунки за іншими операціями» (у частині відповідних субрахунків)

Баланс

1900

Сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700
Звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Показники звіту наводять у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Таблиця 3

Заповнення Звіту про фінансові результати
малого підприємства (ф. № 2-м)

Назва статті

Код рядка

Зміст статті

Джерело інформації

(оборот за рахунками з початку року)

Норма П(С)БО

План рахунків загальний

План рахунків спрощений

1

2

3

4

5

6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань із доходу Оборот за:

Дт 701 «Інший операційний дохід», 702«Дохід від участі в капіталі», 703«Інші фінансові доходи» мінус оборот за Кт 704«Вирахування з доходу»

Оборот за:

Дт 70«Доходи від реалізації» мінус оборот за Кт 704«Вирахування з доходу»

п. 5.1 НП(С)БО 25

Інші операційні доходи

2120

суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (див. примітку 1) Оборот за:

Дт 71 «Інший операційний дохід»

Оборот за:

Дт 74 «Інші доходи» (у частині інших операційних доходів)

п. 5.2 НП(С)БО 25

Примітка 1. Мовимо про: 1) дохід від операційної оренди активів; 2) дохід від операційних курсових різниць; 3) відшкодування раніше списаних активів; 4) дохід від реалізації оборотних активів (окрім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо.

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів також наводять у цій статті

Інші доходи

2240

Доходи у вигляді дивідендів, відсотків, доходів від участі в капіталі й інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; доходи від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства Оборот за:

Дт 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи»

Оборот за:

Дт 74 «Інші доходи» (у частині інших доходів)

п.5.3 НП(С)БО 25

Разом доходи

2280

Сума рядків 2000 + 2120 + 2240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначену відповідно до П(С)БО 16«Витрати» Оборот за:

Кт 901«Собівартість реалізованої готової продукції», 902«Собівартість реалізованих товарів», 903«Собівартість реалізованих робіт і послуг»

Оборот за:

Кт 90«Собівартість реалізації»

п. 5.4 НП(С)БО 25

Примітка 2. Дані в рядку 2050 указують у дужках
Інші операційні витрати

2180

наводять адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства Дт рахунка:

92«Адміністративні витрати», 93«Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»

Дт рахунка:

96 «Інші витрати» (відповідні субрахунки)

п. 5.5 НП(С)БО 25

Примітка 3. Дані в рядку 2180 указують у дужках.

Примітка 4. У цій статті також відображають належну до сплати за звітний період відповідно до законодавства суму податків і зборів

Інші витрати

2270

відображають:

витрати на сплату процентів й інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

втрати від участі в капіталі;

собівартість реалізації фінансових інвестицій;

втрати від неопераційних курсових різниць;

втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів;

інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Дт рахунка:

95 «Фінансові витрати», 96«Втрати від участі в капіталі», 97«Інші витрати»

Дт рахунка:

96 «Інші витрати» (інші звичайні витрати, крім операційних)

п. 5.6 НП(С)БО 25

Разом витрати

2285

Сума рядків 2050 + 2180 + 2270
Примітка 5. Дані в рядках 2270, 2285 указують у дужках
Фінансовий результат до оподаткування

2290

Різниця між доходами та витратами підприємства Різниця рядків 2280 – 2285

п. 5.7 НП(С)БО 25

Примітки 6. Дані в рядку 2290 указують у дужках, якщо фінансовий результат до оподаткування — збиток
Податок на прибуток

2300

Суму податку на прибуток, яка визначають у розмірі податку на прибуток за звітний період Оборот за операціями:

Дт 98 «Податок на прибуток» Кт 64/податок на прибуток

Оборот за операціями:

Дт 96 «Інші витрати» (у частині обліку податку на прибуток) Кт 64/податок на прибуток

п. 5.8 НП(С)БО 25

Примітка 7. Дані в рядку 2300 указують у дужках
Чистий прибуток (збиток)

2350

Чистий прибуток або чистий збиток — різниця між сумою фінансового результату до оподаткування та сумою витрат із податку на прибуток Різниця рядків 2290 – 2300

п. 5.9 НП(С)БО 25

Примітка 8. Дані в рядку 2350 указують у дужках, якщо отримано збиток

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

Liga:REPORT – повний спектр можливостей для платників ПДВ:

Архів за лічені хвилини; реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ; звірка з ЄРПН; автозаповнення; перевірка контрагентів; масова перевірка ПН/РК, АН/РК, ТТН на наявність помилок; консолідація Декларації з ПДВ та унікальна функція – контроль ризиків блокування ПН. 

Спробуйте!

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі