Баланс (Звіт про фінансовий стан)

13.01.2020, 02:01

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Роль Балансу в діяльності підприємства важко переоцінити. Адже це фінансовий звіт, який відображає реальний фінансовий стан підприємства та на підставі якого можна зробити висновок про діяльність такого підприємства.
Які головні вимоги до складання Балансу та як його правильно заповнити?

Баланс як форма звітності

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73(далі — НП(С)БО 1), «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (далі — Баланс) — це форма звіту, що відображає активи, зобов’язання та власний капітал підприємства (п. 7 р. II НП(С)БО 1).

Баланс (звіт про фінансовий стан) — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Баланс підприємства складають на кінець останнього дня звітного періоду. Тому річний Баланс складають станом на кінець дня 31 грудня. Місячні (на останню дату місяця) і квартальні форми (станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня) Балансу НП(С)БО 1називаються проміжними, їх заповнюють наростаючим підсумком із початку звітного року.

Які підприємства складають Баланс

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV фінансову звітність, у т.ч. Баланс, мають складати всі підприємства, які зобов’язані вести бухгалтерський облік.

Хто саме має складати й подавати Баланс як форму № 1? Відповідь міститься в п. 2 р. І НП(С)БО 1. Зокрема, там прописано, що норми цього стандарту поширюються на юридичних осіб усіх форм власності, які зобов’язані подавати фінансову звітність відповідно до законодавства, але винятками є:

 • банки;
 • бюджетні установи.

А ось малі підприємства, мікропідприємства, юрособи — платники єдиного податку 3 групи та неприбуткові організації можуть використовувати форми з П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» або ж загальні форми з НП(С)БО 1.

Згідно з п. 2 р. ІІ НП(С)БО 1 такі підприємства «можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті)» (такі зміни привніс до НП(С)БО 1 наказ Мінфіну  від 31.05.2019 р. № 226. Про них ми розповідали в публікації «Зміни до П(С)БО 25: знайомимося з наслідками»).

Зауважимо

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Тобто вони мають заповнювати «великий» Баланс згідно з п. 1 р. ІV НП(С)БО 1.Окремі Баланси

У багатьох підприємств, які мають філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий Баланс, є потреба складати повний чи обмежений комплект фінансової звітності для цих підрозділів. НП(С)БО 1 називає Баланси таких утворень Окремими Балансами (п. 7 р. IІ НП(С)БО 1).

Для складання Окремого Балансу необхідно дані первинних документів про господарські операції відокремлених підрозділів уносити до окремих регістрів бухгалтерського обліку. Тобто до таких, що відкриті для визначеного відокремленого підрозділу чи для відображення господарських операцій із певної діяльності підприємства.

За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складають Окремий Баланс (й інші форми фінзвітності щодо зазначених господарських операцій). Далі показники Окремого Балансу зазначають у Балансі (чи в інших відповідних формах фінзвітності підприємства).

Свій Окремий Баланс складають також для спільної діяльності.

Нагадаємо

Спільна діяльність — це господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Порядок складання Окремого Балансу спільної діяльності визначають П(С)БО 12«Фінансові інвестиції» та відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Кому подають Баланс

Згідно з п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419), Баланс у комплекті з іншими формами звітності подають:

 • органам, до сфери управління яких належать підприємства;
 • трудовим колективам на їх вимогу;
 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
 • іншим органам і користувачам, зокрема, органам державної статистики, податковим органам (пп. 16.1.5 ПКУ).
Строки подання

Керуючись п. 5 Порядку № 419, квартальна фінансова звітність, зокрема Баланс, має бути складений і поданий користувачам звітності не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Дедлайн для річного Балансу в комплекті фінзвітності — не пізніше 28 лютого, наступного за звітним роком.

У разі якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання фінзвітності переносять на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).

До податкових органів фінзвітність подають у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (разом із квартальною чи річною декларацією) (п. 46.2 ПКУ).

Особливості складання Балансу

У НП(С)БО 1 міститься «правило викреслювання рядків» і прописано механізм додавання рядків до фінзвітності. Це повною мірою стосується й Балансу.

Згідно з п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1 підприємствам можна не наводити статей, за якими відсутня інформація до розкриття. Виняток із правила — статтю наводять, якщо інформація за нею була в попередньому звітному періоді.

До Балансу можна також додавати рядки. Але не будь-які, а лише ті, що перелічені в додатку 3 до НП(С)БО 1, й обов’язково — зі збереженням назви та коду рядка й у тому разі, якщо стаття відповідає таким критеріям:

 • інформація є суттєвою;
 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Чи працює такий «конструктор» на практиці (особливо під час подання Балансу до державних органів)?

Ми вважаємо — так. Адже, погодьтеся, не дуже велика свобода — додавати рядки, перелік яких суворо регламентований, і всі вони — пронумеровані.

З іншого боку, якщо з Балансу «забрати» рядки з прочерками, які роками не заповнюють, у виграші будуть усі — і контролюючі органи (наприклад, органи статистики), яким не доведеться гортати зайві сторінки, і підприємства, заощаджуючи на папері та чорнилах для принтера.

Структура Балансу

Баланс складається з двох рівних між собою частин — активу та пасиву.

Актив містить три розділи:

І. Необоротні активи.

ІI. Оборотні активи.

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Пасив має чотири обов’язкові розділи й один — додатковий:

І. Власний капітал.

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення.

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення.

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (додатковий рядок Балансу).

Як ми вже зазначали, під час складання Балансу застосовують «правило викреслювання рядків» і механізм додавання рядків. А тому останній розділ (так само, як і додаткові рядки) наводять у тому випадку, коли показник є суттєвим і має достовірну оцінку.

Детальніше про те, яка саме інформація є суттєвою, див. у публікації «Виокремлення статей фінзвітності й суттєвість».

Одиниця виміру

Керуючись зазначеним у шапці форми, показники Балансу щодо активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства слід наводити в тисячах гривень без десяткових знаків.

Як заповнювати Баланс

НП(С)БО 1 не містить інструктивних указівок щодо його заповнення. Однак можна керуватися Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом від 28.03.2013 р. № 433 (далі — Методрекомендації). Крім того, наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476 затверджені Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, які теж потрібно взяти до уваги.

Розгляньмо, що та в якому рядку слід показувати в Балансі.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив Форма № 1

Назва рядка

Код рядка

На початок звітного періоду, на кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

У статті відображають вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Рядок відображає залишкову вартість нематеріальних активів. Його показник розраховують так:

Рядок 1000 = Рядок 1001 – Рядок 1002

— первісна вартість

1001

Сальдо Дт 12

У рядку відображають первісну вартість нематеріальних активів (вартість придбання, собівартість розробки, тощо) уведених в експлуатацію нематеріальних активів, визнаних такими за П(С)БО 8

— накопичена амортизація

1002

Сальдо Кт 133

Рядок відображає суму амортизації нематеріальних активів, накопиченої за час їх експлуатації (наводять у дужках)

Незавершені капітальні
інвестиції

1005

Сальдо Дт 15

У статті відображають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у т.ч. необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

Зверніть увагу: вартість основних засобів і нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість безоплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не входять і на рахунку 15 не відображаються (лист Мінфіну України від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570). А тому й у цьому рядку не відображатимуться

Основні засоби:

1010

У статті наводять вартість власних й отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводять вартість інших необоротних матеріальних активів.

Рядок 1010 відображає залишкову вартість основних засобів й інших необоротних матеріальних активів.

Показник рядка розраховують так:

Рядок 1010 = Рядок 1011 – Рядок 1012

— первісна вартість

1011

Сальдо Дт 10, 11 (не враховують сальдо Дт 100)

Тут наводять первісну (переоцінену) вартість основних засобів й інших необоротних матеріальних активів

— знос

1012

Сальдо Кт 131, 132 (не враховують знос інвестиційної нерухомості, якщо її облік ведуть за первісною вартістю)

Суму зносу основних засобів й інших необоротних матеріальних активів відображають за даними бухгалтерського обліку та наводять у дужках

Інвестиційна нерухомість

1015

У статті відображають вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».

1) У разі якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за первісною вартістю (з урахуванням зносу), тут наводять її залишкову вартість:

Рядок 1015 = Рядок 1016 – Рядок 1017.

2) У разі якщо інвестиційну нерухомість обліковують за справедливою вартістю, тут зазначають її справедливу вартість на дату балансу

Сальдо Дт 100

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016*

Сальдо Дт 100, Кт 135

Якщо інвестиційну нерухомість обліковують за первісною вартістю, у таких рядках наводять первісну вартість інвестиційної нерухомості та суму зносу (у дужках)

Знос інвестиційної нерухомості

1017*

Довгострокові біологічні активи

1020

У статті відображають вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть за П(С)БО 30 «Біологічні активи».

1) У разі якщо підприємство обліковує довгострокові біологічні активи за первісною вартістю з урахуванням зносу, тут відображають їх залишкову вартість:

Рядок 1020 = Рядок 1021 – Рядок 1022

2) У разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюють за справедливою вартістю, тут наводять їх справедливу вартість на дату балансу

Сальдо Дт 161, 163, 165

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021*

Сальдо Дт 162, 164, 166, Кт 134

Якщо довгострокові біологічні активи обліковують за первісною вартістю, то в додаткових статтях окремо наводять їх первісну вартість і суму накопиченої амортизації (у дужках)

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022*

Довгострокові фінансові інвестиції:
— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо Дт 141, 142, 143

У рядках 1030 та 1035 наводять фінансові інвестиції, які підприємство має намір утримувати протягом періоду, що перевищує рік, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Окремо виділяють:

— інвестиції, які обліковують за методом участі в капіталі інших підприємств (в асоційовані, дочірні підприємства й у спільну діяльність);

— інші фінансові інвестиції, що обліковують за справедливою вартістю чи собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції

— інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська
заборгованість

1040

Сальдо Дт 181, 182, 183

У рядку відображають заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців із дати балансу

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо Дт 17

У рядку показують суму податку на прибуток, що буде відшкодовано в наступних періодах (унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки) і який визначають за П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

Гудвіл

1050*

Сальдо Дт 191, 193

У статті наводять суму перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання, що визначають відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»

Відстрочені аквізиційні витрати

1060*

У статті страховики відображають аквізиційні витрати, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту)
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065*

У статті страховики відображають кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам
Інші необоротні активи

1090

У статті відносять вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи»
Усього за розділом I

1095

Такий показник розраховують як суму рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо Дт 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (згорнуте сальдо без урахування субрахунку 286)

У статті відображають загальну вартість активів, що визнають запасами згідно з П(С)БО 9«Запаси», які:

— утримують для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

— перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

— утримують для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.

Якщо підприємство наводить у Балансі додаткові рядки 1101–1104, то показник рядка 1100 має бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1101, 1102, 1103, 1104.

Саме показник цього рядка щодо запасів включають до підсумку балансу

Виробничі запаси

1101*

Сальдо Дт 20, 22

Вартість запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основ і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів й інших матеріалів, призначених для споживання під час нормального операційного циклу.

Сальдо Дт 23, 25

Витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва й валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Сальдо Дт 26, 27

Запаси виробів на складі, обробка яких завершена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками й відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), і роботи, які не прийняті замовником, відображають у складі незавершеного виробництва.

Сальдо Дт 28 (за мінусом Дт 286 та Кт 285)

Вартість (без суми торгових націнок) залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу

Незавершене виробництво

1102*

Готова продукція

1103*

Об’єднати з верхньою ячейкою
Товари

1104*

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо Дт 21

У статті відображають вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі й у нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) за справедливою або первісною вартістю — залежно від методу оцінки, який застосовує підприємство.

Крім того, тут відображають біологічні активи рослинництва (зернові, технічні, овочеві й інші культури) за справедливою вартістю, облік яких ведуть за П(С)БО 30

Депозити перестрахування

1115*

У статті страховики наводять суму за угодами перестрахування, які характеризуються переданням незначного страхового ризику або відсутністю передання страхового ризику та використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі
Векселі одержані

1120*

Сальдо Дт 34

У статті відображають заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи й надані послуги, яка забезпечена векселями

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Сальдо Дт 36 мінус сальдо Кт 38

У статті відображають заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи чи послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
— за виданими авансами

1130

Сальдо Дт 371

Тут показують суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів, а також сплачений авансовий внесок із податку на прибуток згідно з податковим законодавством (саме в рядку 1130, а не 1135, як зазначено в п. 2.28 Методрекомендацій).

Зверніть увагу: тут також відображають дебетове сальдо рахунка 63(Дт 63) за контрагентами й договорами, за якими перераховано аванси. Тобто сальдо за рахунком 63 відображають розгорнуто: за Дт 63 — у рядку 1130, за Кт 63 — у рядку 1615. Однак це лише у випадку, коли підприємство в бухобліку не використовує авансового субрахунку 371, а безпосередньо відображає виданий аванс за Дт 63 Кт рахунка обліку грошових коштів (що трапляється доволі часто)

— з бюджетом

1135

Сальдо Дт 641 і 642

У цій статті наводять дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами й іншими платежами до бюджету.

Цей рядок повинен бути більшим або дорівнювати рядку 1136

— у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо Дт 64 (субрахунок податку на прибуток)

Окремий рядок відведено для відображення дебіторської заборгованості з податку на прибуток. Показник цього рядка не підлягає включенню до підсумку балансу

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140*

Сальдо Дт 373

У статті відображають нараховані дивіденди, проценти, роялті тощо

Дебіторська заборгованість
за розрахунками з внутрішніх розрахунків

1145*

Сальдо Дт 682, 683 та 36, 377 (у частині пов’язаних сторін)

У статті відображають заборгованість пов’язаних сторін і дебіторську заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо

Інша поточна дебіторська
заборгованість

1155

Сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 378

У статті відображають заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Показники наводять у Балансі за вартістю, яку визначають згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо Дт 352

Стаття присвячена фінансовим інвестиціям, які підприємства мають намір утримувати протягом періоду, що не перевищує року та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).

Крім того, тут відображають довгострокові фінансові інвестиції, які підлягають погашенню протягом 12 місяців із дати балансу

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо Дт 30, 31, 313, 333, 335, 351

У статті відображають готівку в касі підприємства, гроші на поточних й інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей (у національній або іноземній валюті).

Кошти, які внаслідок обмежень не можна використати для операцій протягом року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу, виключають із цього рядка та відносять до необоротних активів.

Якщо різні види грошей та їх еквівалентів розшифровують у додаткових рядках, то показник такого рядка 1165 повинен бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1166, 1167

Готівка

1166*

Сальдо Дт 301, 302

Готівка в касі підприємства.

До підсумку Балансу цю статтю не включають

Сальдо Дт 311, 312, 313

Гроші на поточних й інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій.

До підсумку Балансу ця стаття не включається

Рахунки в банках

1167*

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо Дт 39

У такому рядку відображають витрати, що були протягом поточного чи попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

Частка перестраховика
в страхових резервах

1180*

У додаткових рядках 1180–1184 страховики наводять визначену й оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства.

До підсумку балансу включають загальну суму частки перестрахувальника у страхових резервах.

Рядок 1180, який повинен бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1181, 1182, 1183, 1184

у тому числі в:
— резервах довгострокових зобов’язань

1181*

— резервах збитків або резервах належних виплат

1182*

— резервах незароблених премій

1183*

— інших страхових резервах

1184*

Інші оборотні активи

1190

Зазначають вартість оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи», у т.ч.:

1) вартість грошових документів підприємства в національній та іноземній валютах;

Сальдо Дт 331, 331

2) дебетове сальдо рахунків обліку ПДВ

Сальдо Дт 643, 644

Усього за розділом II

1195

Розрахунково рядок визначають як суму рядків 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 1170, 1180, 1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо Дт 286

У р. ІІІ, який складається лише з одного рядка 1200, відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Зверніть увагу: у такому рядку не відображатимуть необоротний актив, який не відповідає умовам згідно з П(С)БО 27. Навіть якщо він і призначений для продажу

Баланс

1300

Баланс утворюється із суми рядків 1095, 1195 та 1200

Пасив

Назва рядка

Код рядка

На початок звітного періоду, на кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо Кт 40

Перший рядок першого розділу пасиву раніше мав назву «статутний капітал». Зараз його перейменували.

Однак, незважаючи на це, тут усе ще наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401*

Сальдо Кт 404

Інформація про внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення та до реєстрації відповідних змін до установчих документів

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо Кт 41

У статті наводять суму дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів

Додатковий капітал

1410

У статті відображають:

1) емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість);

Сальдо Кт 421

2) сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал;

Сальдо Кт 422

3) вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО 21 відображають у складі власного капіталу;

4) інші складові додаткового капіталу.

Сальдо Кт 423, 424, 425

Якщо показник цього рядка розшифровують у додаткових рядках 1411 та 1412, то такий рядок має перевищувати або дорівнювати сумі рядків 1411 та 1412

Емісійний дохід

1411*

Сальдо Кт 421

Якщо інформація про розмір емісійного доходу відповідає ознакам суттєвості, її розкривають у такому рядку.

Цей рядок включають до загальної суми додаткового капіталу, відображеної в рядку 1410, і не включають до підсумку балансу

Накопичені курсові різниці

1412*

Сальдо Кт 423 (у частині суми курсових різниць, віднесених на збільшення власного капіталу)

Інформація про розмір накопичених курсових різниць.

Цей рядок включають до загальної суми додаткового капіталу, відображеної в рядку 1410, і не включають до підсумку балансу

Резервний капітал

1415

Сальдо Кт 43

У статті наводять суми резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

1420

Сальдо Кт 441, Дт 442

У статті відображають або суму нерозподіленого прибутку, або суму непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках та вираховують під час визначення підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

1425

Сальдо Кт 46

У статті відображають заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Цю суму наводять у дужках і вираховують під час визначення підсумку власного капіталу.

Показник рядків 1425 має бути меншим або дорівнювати рядку 1400

Вилучений капітал

1430

Сальдо Кт 45

У статті господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Суму за цією статтею наводять у дужках, і вона підлягає вирахуванню під час визначення підсумку власного капіталу.

Показник має бути меншим або дорівнювати рядку 1400

Інші резерви

1435*

У зазначеному додатковому рядку страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу. Сума інших резервів входить до підсумку балансу
Усього за розділом I

1495

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 «плюс» або «мінус» рядок 1420 «мінус» рядки 1425, 1430

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо Кт 54

У статті наводять суму податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах і визначається за П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

Пенсійні зобов’язання

1505*

Сальдо Кт 472 (у частині вказаних пенсійних зобов’язань)

У цьому рядку наводять довгострокові зобов’язання, пов’язані з виплатами по закінченню трудової діяльності

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо Кт 501, 502, 503, 504

У статті відображають заборгованість підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо Кт 51, 52, 53, 55 (505, 506 у частині відсоткових позик)

Стаття відображає довгострокову заборгованість підприємства, що не включена до інших статей, у яких розкривають інформацію про довгострокові зобов’язання, зокрема зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховують відсотки

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо Кт 47

У статті відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання Балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок.

Якщо підприємство додатково заповнює рядок 1521, то сума, наведена в рядку 1520, повинна перевищувати або дорівнювати рядку 1521

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521*

Сальдо Кт 471, 472, 477 (у частині довгострокових забезпечень витрат персоналу)

Якщо довгострокова виплата персоналу може бути визнана суттєвою статтею балансу, її наводять у цій додатковій статті. Такий рядок лише розшифровує рядок 1521, і його не включають до підсумку балансу

Цільове фінансування

1525

Сальдо Кт 48

Наводять залишок коштів цільового фінансування та цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел (у т.ч. кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг із податку на прибуток підприємств).

Якщо показник цільового фінансування конкретизують у додатковому рядку 1526, то рядок 1525 повинен перевищувати або дорівнювати йому

Благодійна допомога

1526*

Сальдо Кт 483

У цій додатковій статті відображають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від обкладення ПДВ. До підсумку балансу цей рядок включають у складі рядка 1525

Страхові резерви

1530*

Сальдо Кт 49

У додаткових рядках 1530–1534 статті страховики наводять і розшифровують суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов’язань й інших страхових резервів. До підсумку балансу відносять загальну суму страхових резервів, тобто рядок 1530. Тому він має перевищувати або дорівнювати сумі рядків 1531, 1532, 1533, 1534

у тому числі:
— резерв довгострокових зобов’язань

1531*

— резерв збитків або резерв належних виплат

1532*

— резерв незароблених премій

1533*

— інші страхові резерви

1534*

Інвестиційні контракти

1535*

У цій додатковій статті страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов’язання та мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передання страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту
Призовий фонд

1540*

Сальдо Кт 475

У цій додатковій статті підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення

Резерв на виплату джек-поту

1545*

Сальдо Кт 476

У цій додатковій статті підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї

Усього за розділом II

1595

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545

IІІ. Поточні зобов’язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо Кт 60, 31 (якщо на цьому рахунку обліковують овердрафт)

Стаття призначена для відображення поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами

Векселі видані

1605*

Сальдо Кт 62

У цій додатковій статті відображають суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення постачань (робіт, послуг) постачальників, підрядників й інших кредиторів

Поточна кредиторська заборгованість за:
— довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо Кт 61

У статті відображають суму довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати балансу

— товари, роботи, послуги

1615

Сальдо Кт 63

У статті відображають суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо її наводять у статті рядка 1605). Якщо ж заборгованість, забезпечена векселями, не відображають у рядку 1605, то її слід наводити в такому рядку (сальдо Кт 62)

— розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо Кт 641, 642

Ця стаття відображає заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). Оскільки в рядку 1621 додатково показують заборгованість за податком на прибуток, то показник такого рядка повинен перевищувати або дорівнювати йому

— у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо Кт 641 (субрахунок податку на прибуток)

В окремому рядку зазначають поточну кредиторську заборгованість із податку на прибуток. Цей рядок ураховують у підсумку балансу у складі рядка 1620

— розрахунками зі страхування

1625

Сальдо Кт 65

У статті відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства й індивідуальне страхування його працівників

— розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо Кт 66

У статті наводять заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635*

Сальдо Кт 681

У цій додатковій статті відображають суми авансів, одержаних від інших осіб.

Зверніть увагу: якщо підприємство не використовує авансовий субрахунок 681 (а показує такі аванси безпосередньо через субрахунок 361), то порядок відображення кредиторської заборгованості за одержаними авансами дещо зміниться. Тоді залишок на рахунку 361 відображатимуть розгорнуто: у такому рядку (1635) — сальдо Кт 361, а в рядку 1125 — сальдо Дт 361

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640*

Сальдо Кт 67

У цій додатковій статті відображають заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645*

Сальдо Кт 682, 683 та 63 (у частині зобов’язань перед пов’язаними особами)

Такий додатковий рядок призначений для відображення заборгованості підприємства пов’язаним сторонам і кредиторської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650*

У цій додатковій статті страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами й посередниками та премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення

1660

Сальдо Кт 471, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Тут наводять суму забезпечень, які планують використати протягом 12 місяців із дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо Кт 69

У цій статті наводять доходи, отримані протягом поточного чи попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670*

У цій додатковій статті страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування
Інші поточні зобов’язання

1690

У статті фіксують суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, наведених у р. ІІІ
Усього за розділом IІІ

1695

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660, 1665, 1670, 1690
ІV. Зобов’язання, пов’язані
з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо Кт 680

Для р. IV відведено лише один рядок, де відображають, власне, зобов’язання, що визначаються відповідно до П(С)БО 27«Діяльність, що припиняється»

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800*

У додатковому р. V, для якого теж відведено лише один рядок, недержавні пенсійні фонди відображають різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату й сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату.

Показник цього рядка включають до підсумку балансу

Баланс

1900

Баланс утворюється із суми рядків 1495, 1595, 1695, 1700, 1800 та дорівнює рядку 1300

* Зірочкою позначені додаткові рядки, які наведені в додатку 3 НП(С)БО 1 та можуть бути додані до Балансу.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

Liga:REPORT – повний спектр можливостей для платників ПДВ:

Архів за лічені хвилини; реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ; звірка з ЄРПН; автозаповнення; перевірка контрагентів; масова перевірка ПН/РК, АН/РК, ТТН на наявність помилок; консолідація Декларації з ПДВ та унікальна функція – контроль ризиків блокування ПН. 

Спробуйте!

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі